Newsletter Willi Lentza! Zachęcamy do zapisów! Szczegóły
Terminy zwiedzania uległy zmianie! Zapraszamy do zapoznania się z lipcowym grafikiem. Zwiedzanie
Frida. Kolekcjonerka z Westendu. Zapowiedź wydarzenia
Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła Wszystkie. Saleem Abboud Ashkar Zapowiedź koncertu
Finisaż. Szczecin w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów kolekcjonerów szczecińskich. Zapowiedź wydarzenia
Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła Wszystkie. Recital Szymona Nehringa. Zapowiedź koncertu
Ikony Kultury. Krzysztof Komeda. Koncert Macieja Tubisa. Zapowiedź koncertu
Artystyczne śniadanie na trawie w stylu lat 60. Dedykowane Jackowi Nieżychowskiemu Relacja

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

W oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej jako "RODO", informujemy niniejszym m.in. o administratorze danych, inspektorze danych osobowych, kategoriach danych osobowych, celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

1. Administrator danych osobowych.
Willa Lentza, al. Wojska Polskiego 84, 70-482 Szczecin, NIP: 8522669574, wpisane do rejestru instytucji kultury Gminy Miasto Szczecin pod numerem RIK 14/20, tel. +48 91 822 84 84, e-mail:sekretariat@willa-lentza.pl jest administratorem Państwa (Pani/Pana) danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Willa Lentza przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (Pani/ Pana), jako osoby której dane dotyczą, ale również wówczas, kiedy te dane osobowe Willa Lentza otrzymała/a pozyskał z innych dopuszczalnych źródeł.

2. Inspektor danych osobowych.
W Willi Lentza powołano inspektora danych osobowych. Inspektor danych osobowych funkcjonuje pod adresem: al. Wojska Polskiego 84, 70-482 Szczecin, e-mail: IOD@willa-lentza.pl.

3. Kategorie danych osobowych.
Willa Lentza przetwarza te kategorie danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a w przeciwnym przypadku przetwarza następujące kategorie Państwa (Pani/Pana) danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4. Cele przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową Willa Lentza oraz podstawy prawne.
Willa Lentza może przetwarzać Państwa (Pani/Pana) dane osobowe m.in. w celach:przedstawienia oferty Willi Lentza oraz oferty usług świadczonych przez Willę Lentza, w tym dopasowywanie usług do potrzeb osób odwiedzających stronę internetową Willi Lentza, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa ich świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, zawarcia umowy, realizacji zawartej umowy, jak też w celu świadczenia usług przez Willę Lentza – art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO, realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, marketingu, w tym promocji oferty lub usług oferowanych bądź świadczonych przez Willę Lentza – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

II. Cookies

W ograniczonym zakresie Willa Lentza może zbierać Państwa (Pani/Pana) dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej Willi Lentza (pod adresem: http:willa-lentza.pl). Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze strony internetowej Willi Lentza. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania strony internetowej Willi Lentza. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które ułatwiają korzystanie ze strony internetowej Willi Lentza. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • sprawdzenie, czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • ustawienie preferowanego rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

Willa Lentza korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista jest zmienna, wykorzystujących pliki cookies w celach:monitorowanie ruchu na stronie internetowej;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników strony internetowej;
 • kontrolowanie, jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie, jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościowym.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Willę Lentza lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

III. Logi dostępowe

Willa Lentza może zbierać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną. Adres IP jest wykorzystywany także w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Willa Lentza może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony internetowej na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Informacje/ dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Profilowanie jest dokonywane w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze strony internetowej lub usług i dopasowywania treści znajdujących się na stronie do tych preferencji, jak też w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

6. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Willa Lentza może zostać zobowiązany lub udostępnić Państwa (Pani/ Pana) dane osobowe wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W związku z powyższym odbiorcami danych osobowych, które Willa Lentza przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Willi Lentza,
 • podwykonawcy Willi Lentza świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu,
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

Willa Lentza nie przekazuje żadnych danych osobowych do państw trzecich.

7. Okres przechowywania danych osobowych.
 • Willa Lentza informuje, że Państwa (Pani/ Pana) dane osobowe są przechowywane:w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (Willi Lentza) – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu (o ile sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje);
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane ze względu na obowiązujące przepisy prawa powszechnego – okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych standardowy okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat.

8. Prawa przysługujące podmiotom danych osobowych.
Willa Lentza informuje, że z uwagi na przetwarzanie Państwa (Pani/Pana) danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania lub zmiany danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Willa Lentza będzie przetwarzała Państwa (Pani/Pana) dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo (Pani/Pan), że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje szczegółowe do w/w praw.

1) Dostęp do danych osobowych.
Macie Państwo (Pani/ Pan) prawo dostępu do danych, które Willa Lentza przechowuje jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: IOD@willa-lentza.pl lub w siedzibie Willi.

2) Sprostowanie danych osobowych.
Sprostowanie swoich danych osobowych, które przetwarza Willa Lentza, można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail:IOD@willa-lentza.pl lub w siedzibie Willi. Sprostowania danych osobowych można żądać, gdy dane te są nieprawidłowe. Mając na względzie w/w cele przetwarzania, macie Państwo (Pani/ Pan) prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3) Usunięcie danych osobowych.
Macie Państwo (Pani/ Pan) prawo żądania od Willi Lentza usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, m.in. gdy dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Willę Lentza, albo gdy wycofana zostanie zgoda na przetwarzanie danych przez Willę Lentza. Nadto, w przypadku, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane osobowy mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa powszechnego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody macie Państwo (Pani/ Pan) prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.

4) i 6) Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Macie Państwo (Pani/ Pan) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO.

Macie Państwo (Pani/ Pan) prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa powszechnego.

Macie Państwo (Pani/ Pan) prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, gdy:przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście,

Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

5) Prawo do przenoszenia danych.
Macie Państwo (Pani/ Pan) prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe ich dotyczące, które dostarczyliście Willi Lentza, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Willi Lentza, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy bądź
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7) Wycofanie zgody.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody macie Państwo (Pani/ Pan) prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.

8) Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
Macie Państwo (Pani/ Pan) prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.